Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace výchovy a vzdělávání

    Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak v spontánních, tak v řízených aktivitách. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně a ve skupinách. Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Postupně se snažíme omezovat předávání hotových poznatků.
Cílem vzdělávání v naší škole nejsou encyklopedické znalosti, poučky a osvojení  množství učiva.
Formy vzdělávání: pohybové aktivity,pohybové a volné hry, simulační a námětové hry na něco a na někoho,, Kimovy hry ,smyslové hry, konstruktivní hry ,pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojici, a komunikativní kruhy ,diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, tělovýchovní činnost a experimentace s materiály. Metody pokusu, omylu ,pozorování, demonstrativního předvádění, rozhovoru, popisu.Učení není rozškatulkováno, vše spolu navzájem souvisí. Důraz klademe na vnitřní motivaci, která vyúsťuje v činnost, již dítě samo podněcuje i řídí. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
    V průběhu roku organizujeme nadstandardní aktivity, které naplňují záměry vzdělávání

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
     Pokud jsou do zařízení přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami,  vzděláváme je stejně jako ostatní děti, které nemají speciální vzdělávací potřeby. Snažíme se jim vytvořit optimální podmínky v rozsahu individuálních potřeb a možností pokud to lze, pomáháme jim, aby dosáhly co největší samostatnosti.
Ne vždy vzhledem ke stupni omezení nebo postižení lze takovéto dítě přijmout, neboť nás k tomu nutí nedostatečné personální zajištění.
    Pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky vypracováváme ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou individuální plány.

obrazek-02.jpg

 

 

 

 

 

 

zpět